Privacy verklaring Kuijf Logistics

Onze missie is het aanbieden van duurzame en betrouwbare logistieke diensten. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie. Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitantengegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is Logistiek dienstverlener:
Kuijf Logistics
Proostwetering 91
3543 AC Utrecht

Contactgegevens: administratie@kuijflogistics.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Logistiek  dienstverlener Kuijf Logistics, Proostwetering 91, 3543 AC Utrecht verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze logistieke diensten. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke Adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres

Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via email administratie@kuijflogistics.nl.

Klanten en leveranciers

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke Adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk emailadres

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Toegang bedrijfsterrein en pand

Wij verwerken in het kader van toegangscontrole de volgende persoonsgegevens:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Paspoortnummer/rijbewijsnummer (dit is niet het Burgerservicenummer)
 • Kenteken voertuig

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken.

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:

 • Camerabeelden van personen
 • Kenteken voertuig

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Nieuwsbrieven

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens t.b.v. het versturen van onze elektronische nieuwsbrieven:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke Adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres

De grondslag voor deze verwerking is de inschrijving in ons klantenbestand, zoals door betrokkene met ons gedeeld. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de periode van het abonnement op de nieuwsbrief.

Sollicitanten

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 8 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

 • Geheimhoudingsverklaring medewerkers
 • Autorisatiebeleid medewerkers
 • Wachtwoordbeleid
 • Regelmatig maken van Back ups
 • Instructies werknemers en toezien op naleving.

Onze organisatie is VCA gecertificeerd

Uw rechten

Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook heeft u recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de situatie Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals bovenstaand is vermeld. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).

Delen van persoonsgegevens met derden

Kuijf Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kuijf Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Wij plaatsen en gebruiken onderstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: om onze website goed te laten werken.
 • Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken m.b.t. onze website en de effectiviteit te verbeteren.